Khao Yai Experiences (Thai)

Stories from Thailand's World Heritage listed Khao Yai National Park

กรุสำหรับ การพัฒนาชุมชน

ฟาร์มเห็ดและศูนย์เรียนรู้ของฟรีแลนด์ใกล้เสร็จสมบูรณ์

การก่อสร้างฟาร์มผักและเห็ดไร้สารพิษ และศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิฟรีแลนด์ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยศูนย์นี้ตั้งอยู่ติดกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังหมี จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ดจนไปถึงการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ในภาคกลาง ทั้งนี้โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิ
ฟรีแลนด์ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อแนะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนและยั่งยืนให้กับชาวบ้านโดยไม่จำเป็นต้องลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้อีกต่อไป ซึ่งมูลนิธิฯ จะสร้างโรงเห็ดเพิ่มเติมอีก 10 โรงในบริเวณฟาร์มภายในสิ้นปีนี้

Advertisements

คืนชีวิตให้ผืนป่าอนุรักษ์ที่ถูกลืม

โครงการปลูกป่าครั้งล่าสุดของ มูลนิธิฟรีแลนด์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ณ อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าในพื้นที่และ คืนความสมดุลสู่ผืนป่าบริเวณนี้ โดยเด็กนักเรียนประมาณ 200 คนจาก 5 โรงเรียนในเขตตำบลลำเพียกและตำบลโคกกระชายรอบอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟรีแลนด์และชาวบ้านลงมือปลูกกล้าไม้จำนวนกว่า 2,500 ต้น รวมเป็นพื้นที่ 20 ไร่ ซึ่งเดิมพื้นที่บริเวณนี้ถูกบุกรุกถางป่าจนสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ

กิจกรรมการปลูกป่าของมูลนิธิ ฟรีแลนด์นอกจากจะช่วยฟื้นฟูผืนป่าและช่วยลดปัญหาโลกร้อนแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยเพิ่มการจ้างงานให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ทั้งนี้ มูลนิธิฟรีแลนด์ ขอขอบคุณความสนับสนุนจากคุณจิโรจ นิมมานนิตย์และองค์กร Sanctuary V มา ณ โอกาสนี้
หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อมูลนิธิฟรีแลนด์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าใน ครั้งต่อไป

ฟาร์มเห็ดชีวภาพ ทางเลือกชีวิตใหม่ของนายพรานเขาใหญ่

ชาวบ้านหรืออดีตนายพรานที่อาศัยบริเวณรอบอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน
มูลนิธิฟรีแลนด์ได้ร่วมกันสร้างโรงเพาะเห็ดใหม่จำนวน 2 โรง
ที่หมู่บ้านโคกสะอาดซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยแบบแปลนของโรงเพาะเห็ดใหม่ทั้ง 2 โรงนี้มาจาก
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิพระดาบส ในหลักสูตรเกษตรแบบพอเพียง

Kok Saard Mushroom Packs

มูลนิธิฟรีแลนด์เล็งเห็นว่าการขยายขนาดกิจกรรมเพาะเห็ดชีวภาพช่วยให้อดีตนายพรานทั้งหลายสามารถหาเลี้ยงครอบครัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยชาวบ้านกลุ่มนี้จะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจาก
ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล มูลนิธิพระดาบส ผู้เชี่ยวชาญในการอบรมด้านการเกษตรและการเพาะเห็ดมากว่า 35 ปี
ซึ่งมูลนิธิฯหวังไว้ว่าชาวบ้านจะยึดการเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลักและจะสามารถขยายโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งหมด เพราะหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้
นับเป็นหนึ่งในแนวป้องกันหลักของการปกป้องสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์เอาไว้

คุณสามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ เพียงบริจาคเงินจำนวน 1,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเพาะเห็ด หรือเลือกสนับสนุนด้วยการซื้อก้อนเห็ดชีวภาพในราคาก่อนละ 50 บาท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกเห็ดให้ความรู้กับชาวบ้านที่เขาใหญ่

เพื่อให้ชาวบ้านรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ต้องเข้าป่าเพื่อลักลอบตัดไม้หรือล่าสัตว์เป็นอาชีพอีกต่อไป

Mushroom Cultivation Training at Kok Sa-ard

ในเดือนที่ผ่านมา มูลนิธิฟรีแลนด์จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิพระดาบส ไปจัดการฝึกอบรมการเพาะเห็ดด้วยหลักสูตรเกษตรแบบพอเพียง เป็นอาชีพเสริมอีกทางเลือกหนึ่ง ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านโคกสะอาด อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดที่ถูกต้อง ประหยัด และสามารถเพิ่มผลผลิตสู่ตลาดได้มากขึ้น การฝึกอบรมในครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการทำก้อนเห็ด ไปจนถึงการแปรรูปเห็ดเพื่อเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น เช่น ทำขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 21 คน นอกจากนี้วิทยากรยังได้แนะนำวิธีการหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและการทิ้งของเสีย วิธีการเพาะเห็ดในอุณหภูมิที่ต่างกัน เช่น

Boonlert Thaitatkul Phra Dabos Lead Mushroom Cultivation Instructor at Kok Sa-ard Mushroom Cultivation Training at Kok Sa-ard - Mixing Mushroom Cultivation Training at Kok Sa-ard - Preserving the Produce

ในช่วงอากาศหนาวเย็นที่ผ่านมา เป็นต้น อีกทั้งยังได้มอบแบบแปลนโรงเพาะเห็ดให้ชาวบ้านไว้เป็นแบบอย่างในการ
ก่อสร้างด้วยตนเองอีกด้วยการเพาะปลูกด้วยวิธีการเกษตรแบบพอเพียงเช่นนี้ จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีโอกาสช่วยปกป้องผืนป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป โครงการนี้ได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนอย่างดียิ่งจากมูลนิธิพระดาบส และ Blue Moon Fund